auf einen blick

Austellungen/Events
deutsch english ausstellungen/events

Japanische Plakate – heute
Aus den DNP Archives of Graphic Design

23. Februar – 23. April 2006

 

 
 
 
     

 
MEISTER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÄCHSTE GENERATIONEN
 
AOBA, Masuteru
ASABA, Katsumi
FUKUDA, Shigeo >
KAMEKURA, Yusaku >
KATSUI, Mitsuo >
MATSUNAGA, Shin
NAGAI, Kazumasa
NAGATOMO, Keisuke
NAKAJO, Masayoshi
TANAKA, Ikko
YOKOO, Tadanori
 
AKITA, Kan
AOKI, Katsunori
HARA, Kenya
HATTORI, Kazunari
HIRANO, Keiko
MATSUSHITA, Kei
MIKI, Ken
NAGAI, Kazufumi
NODA, Nagi
SANO, Kenjiro
SATO, Kashiwa
SATOH, Taku
SAWADA, Yasuhiro
SHINMURA, Norito
 
1939
1940
1932
1915-1997
1931
1940
1929
1939
1933
1930-2002
1936
 
1958
1965
1958
1964
1959 (?)
1961
1955
1961
1973
1972
1965
1955
1958
1960